About out college

About out college

Алматы қаласының Инновациялық техникалық колледжі" ЖШС түлектері еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және табысты, Қазақстан Республикасы үшін IT-мамандарын сапалы даярлауды жүзеге асыратын жетекші колледждердің бірі.

Колледж қызметінің негізгі бағыты негізгі орта және жалпы орта білім базасында мамандықтар бойынша лицензияланған білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.Білім беру қызметтері ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына (МЖМБС) сәйкес ұсынылады, онда білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі, жеке тұлғаны табысты әлеуметтендіру үшін қажетті түлектерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар қамтылады.Колледж Білім беру қызметін ҚР Конституциясына, ҚР Президентінің жарлықтарына, ҚР "Білім туралы" Заңына, ҚР Үкіметінің "Білімді ұлт "сапалы білім беру "ұлттық жобасын бекіту туралы" қаулысына, ҚР "Еңбек туралы" Заңына, ҚР Білім және ғылым министрлігінің директивалық құжаттарына сәйкес жүргізеді.

"Алматы қаласының Инновациялық техникалық колледжі" ЖШС Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Алматы қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті берген 15.08.2013 ж. № KZ82LAA00006485 білім беру қызметі құқығына берілген лицензияға сәйкес жұмысшы кәсіптері бойынша және орта буын мамандары бойынша келесі білім беру бағдарламалары бойынша даярлауды жүзеге асырады:

  1. 06120100 Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)
  2. 06120200 ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
  3. 06130100 бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
  4. 04110100 Есеп және аудит

Алматы қаласындағы колледждің беделі мен беделінің негізі оның педагогтарының жоғары біліктілігі, олардың адамгершілік және моральдық келбеті мен еңбек мәдениеті болып табылады.

Бүгінгі таңда Колледж нарықтың қазіргі заманғы қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті жоғары білікті орта буын мамандарын даярлауды қамтамасыз ету үшін әзірленген миссия мен стратегияға сәйкес білім беру қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша одан әрі мақсаттар мен міндеттерді алға қояды.

Колледждің стратегиялық бағыты кадрларды даярлаудың заманауи жүйесінің өзара іс - қимылына негізделген білім беруді дамытуға, оқу процесіне инновациялық, әсіресе озық IT-технологияларды енгізуге бағытталған.

Колледж қызметін стратегиялық жоспарлау процесінде стратегияның қолда бар ресурстар мен білім беру қызметтері нарығының қажеттіліктеріне сәйкестігі тұрғысынан шешуші маңызы бар оқу орнының бейіні мен мамандануы мәселелеріне көп көңіл бөлінді.

Миссияны, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді табысты іске асыру үшін колледжде оқытушылар құрамының, әкімшілік-басқару персоналы мен білім алушылардың қажеттіліктерін толық көлемде қамтамасыз ететін барлық қажетті ақпараттық-коммуникациялық, материалдық ресурстар бар. Сондай-ақ, колледж басшылығы корпоративтік басқаруға бағытталған ұйымдық құрылымды оңтайландыру бойынша одан әрі жұмыстарды жоспарлап отыр, кадрларды іріктеуде құзыреттілік тәсіл және сапаны бақылаудың заманауи жүйесі енгізілуде.

Колледж қызметін жоспарлау және тиімділігі бойынша менеджмент жүйесіндегі демократияландыру және алқалылық қағидаттары ұжымның барлық мүшелерін стратегиялық даму жоспарында айқындалған мақсаттар мен міндеттерді әзірлеуге тартуға қол жеткізуге мүмкіндік берді, бұл оны енгізу мен практикалық іске асырудың одан арғы кезеңдерінде ерекше маңызды.

Колледждің корпоративтік менеджментінің негізін қалаушы қағидаттарының бірі өзін-өзі ұйымдастыру және барлық мүдделі тұлғалардың өкілдерін барынша тарту болып табылады, ол өз жұмысын жоспарлауға, белгіленген жоспарларды орындауға, жағдайды талдауға және өз бағыты бойынша қызметті жақсартуды жүзеге асыруға тиіс студенттік және оқытушылық ортадағы, әрбір бөлімшедегі, қызметтегі, бөлімшедегі колледждің миссиясы, мақсаттары мен міндеттерін ұғынуды қамтиды.

Колледждің миссиясы, пайымдауы мен стратегиясы әлеуметтік серіктестерді, жұмыс берушілерді тарту және студенттік активті тарту арқылы мемлекеттің, колледждің оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің мүдделерін талқылауды ескере отырып әзірленді.

Колледжді дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттері Білім беру процесіне қатысушылардың пікірін ескере отырып жүзеге асырылады және ПЦК отырыстарында, оқу-әдістемелік және педагогикалық кеңестерде үнемі талқыланады. Оқытушылар мен студенттерді белсенді тарту, сондай-ақ оқу – тәрбие жұмысын күшейту, тұрақты жетілдірудің корпоративтік мәдениетін қалыптастыру үшін колледжде студенттік өзін-өзі басқару органдары-студенттік жастар кеңесі мен старосталар кеңесі құрылды және табысты жұмыс істейді.

Колледж ұжымы алдына білім беру сапасын одан әрі жақсарту және оқу орнының имиджін арттыру бойынша міндеттер қояды. Бұл ретте стратегиялық даму жоспары басқарудың жоғарғы деңгейінің жоспарларына жатады және колледж қызметін жоспарлаудың негізі болып табылады.

Білім беру сапасын қамтамасыз етудің маңызды факторы және колледждің тұрақты дамуының кепілі материалдық-техникалық базаны үнемі жақсарту болып табылады. Колледжде студенттердің білім алуына барлық жағдай жасалған.

Мақсатқа жету үшін колледжде қажетті кадрлық және материалдық ресурстар бар:

- материалдық-техникалық база заманауи оқу жиһазымен, компьютерлік техникамен, ақпараттық стендтермен, спорттық мүкәммалмен, компьютерлік кабинеттермен жарақтандырылған оқу үй-жайларынан тұрады;

- жоғары білікті оқытушылар құрамы оқытушылардан тұрады: штаттық қызметкерлер – 100 адам, қоса атқару бойынша – 3 адам, оның ішінде магистр академиялық дәрежесімен – 33 адам.;

- колледж Білім алушыларды мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес кәсіптік білім беру бағдарламасының барлық пәндері бойынша білім беру процесін жүзеге асыру үшін қажетті оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттермен, оқу құралдарымен, көркем, анықтамалық әдебиеттермен және мерзімді басылымдармен қамтамасыз етеді.

Бүгінгі таңда білім беру қызметтерін ұсыну сапасы оқу процесін цифрландыруда колледж пайдаланатын құралдарға тікелей байланысты. Колледжде компьютерлік жүйелерді әзірлеу және қауіпсіздігі саласындағы заманауи өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес келетін, оқу процесіне қатысатын пайдаланушылардың барлық санаттарын автоматтандырылған жұмыс орнымен қамтамасыз етуге арналған "Edupage" платформасы жұмыс істейді. Жүйе колледжде толыққанды қашықтықтан оқыту процесін автоматтандыруға және оқу процесінің барлық қатысушыларының синхронды жұмысын ұйымдастыруға қабілетті. Оқу процесін автоматтандырудың арқасында барлық оқу процестері өте ашық және айқын: сабаққа қатысу, Оқу үлгерімі, сабақтар мен емтихандарға баға қою. "Оқытушы-студент"өзара қарым-қатынас жүйесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоятын студенттердің жетістіктерін бағалаудың жаңа әдістері мен технологиялары енгізілді.

IT-қызметтер нарығында өзін көрсете білген 1С платформасымен интеграциялау тәжірибесі бар, автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) 1С техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының қызметін басқару үшін кешенді шешім болып табылады. Жүйе басқарушылық қызметтің барлық деңгейлерінде қабылдау комиссиясының жұмысынан бастап студент бітіргенге дейін қолданылады.

2020 жылы Колледж халықаралық институционалдық (аккредиттеу сертификаты: № 2020ке 0147 қолданылу мерзімі: 16.06.2020-15.06.2025) және KAZSEE Қазақ инженерлік білім беру қауымдастығында мамандандырылған аккредиттеуден өтті:

1305000 - "Ақпараттық жүйелер"

Қолданылу мерзімі: 16.06.2020-15.06.2025

Аккредиттеу сертификаты: № 2020ке 0149

1304000 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"

Аккредиттеу сертификаты: № 2020ке 0148

Қолданылу мерзімі: 16.06.2020-15.06.2025

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, цифрлық технологияларды пайдалану есебінен экономиканың даму қарқынын жеделдету, Covid-19 пандемиясы және басқа да бірқатар мән-жайлар мемлекет пен қоғам қызметінің барлық салаларында білікті IT-мамандарға Елеулі қажеттіліктің пайда болуына себеп болды.

Алматы қаласының Инновациялық техникалық колледжі алдыңғы қатарларды сақтап, даму динамикасын, білім беру қызметтері нарығында Колледждің бәсекеге қабілеттілігін және барлық мүдделі тараптардың қанағаттануын қамтамасыз етуге ниетті.

CONTACTS

050040, Almaty city, 52г, Abay st.

+7 775 281 89 11 +7 707 259 09 63

+7 727 313 21 17

+7 727 313 21 18

Телефон доверия колледжа +7 727 313 21 18

Виртуальная книга жалоб: info@intc.kz

© Copyright 2019 Инновационный Технический Колледж. Все права защищены. Сайт создан выпускниками "МУИТ":APPLE CITY CREATIVE
Много шаблонов Joomla на JooMix.org