Білім мекемесінің мамандықтар бойынша анықтаған пәні

Білім мекемесінің мамандықтар бойынша анықтаған пәні

Мультимедиялық технологиялар

Бүгінгі таңда бұл информатика саласының ең келешегі зор, танымал, үздіксіз дамып келе жатқан салаларының бірі. Бұл тұжырымдама жаңа технологияларды енгізу және қолдану арқылы дыбыстық, видео, анимациялық және басқа визуалдық эффектілермен бірге суреттер, мәтіндер мен мәліметтер жиынтығын шығаратын өнімді жасауды білдіреді.

«Мультимедиялық технологиялар» пәнін игерудің мақсаты студенттерді қазіргі заманғы мультимедиялық технологиялардың қолдану принциптерімен, бағыттарымен таныстыру.

Пәннің міндеттері:

 • • аппараттық және бағдарламалық мультимедиямен танысу;
 • • мультимедиялық әзірлемелердің қазіргі жағдайы мен тенденцияларымен танысу;
 • • мультимедиялық технологияларды қолдану бойынша тәжірибелік дағдылар алу.

Пәнге жататын цикл: кәсіби цикл.

Осы пән негізделетін пәндер: «Информатика»

Пәнді игеру нәтижелеріне қойылатын талаптар:

 • • негізгі және қолданбалы ақпараттық технологияларды жобалау мүмкіндігі;

Ғылыми-техникалық ақпараттарды, зерттеу тақырыптары бойынша отандық және шетелдік тәжірибені жинақтау, талдау мүмкіндігі;

 • • алынған жұмыс нәтижелерін презентациялар, ғылыми-техникалық есептер және ғылыми-техникалық конференцияларда баяндама түрінде қалыптастыру мүмкіндігі.

Осы пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:

білу керек:

 • • мультимедиялық технологиялар туралы түсінік;
 • •аппараттық және бағдарламалық мультимедиялық технологиялар;
 • • растрлық және векторлық графика;
 • • ғаламторда мультимедия қолдану ерекшеліктері;
 • • бейнемен жұмыс істеу негіздері;

істей білуі керек:

 • • білім беру мультимедиялық өнімдерін жасау;
 • • өз қызметінде дайын мультимедиялық өнімдерді ұтымды пайдалануға;
 • • өз мультимедиялық ресурстарыңызды Ғаламторда орналастыруға;

Шеберлік дағдылары:

 • • мультимедиялық өнімді жасаушының аспаптық бағдарламалық орталарын пайдалану;
 • • мультимедиа өнімдерін бағалау;
 • • мәтінді өңдеу, графика, видео, дыбыс, анимация т.б.

Компьютерлік геометрия және графика

«Компьютерлік геометрия және графика» пәні студенттерге ақпараттық технологияның әр түрлі салаларында компьютерлік графика әдістерін қолдануға негізгі дайындықты қамтамасыз етеді.

Пәнді оқытудың объектісі алгоритмдер мен кескіндерді құру әдістері болып табылады.

1305000 «Ақпараттық жүйелер», 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша Қазақстан Республикасының білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген

пәннің мақсаты: компьютерлік графика мүмкіндіктері, әдістері мен құралдары туралы білім алу; графикалық қосымшаларды құрудың практикалық дағдыларын игеру.

Пәннің негізгі міндеттері: компьютерлік кескін визуализациясында қолданылатын негізгі алгоритмдер мен негізгі математикалық әдістерді зерттеу; графикалық есептерді шешуде дербес компьютерді тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін білім жүйесін қалыптастыру.

 «Компьютерлік геометрия және графика» пәні аясында студенттер мыналарды оқиды:

 • • Растрлық негізгі алгоритмдер.

Компьютерлік графиканың геометриялық негіздері.

Компьютерлік графикадағы геометриялық түрленулер.

 • • Компьютерлік графикада сплиттер.
 • • Үшөлшемді кескіндерді визуализациялау.

IT саласындағы қаржы

«IT саласындағы қаржы» пәнін оқытудың мақсаты студенттердің қазіргі заманғы қаржы саласындағы іргелі білімін қалыптастыру; қаржылық және несиелік қатынастар саласындағы қажетті теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар мамандарды даярлау.

Курстың міндеттері:

- шаруашылық жүргізуші субъектілерді қаржыны ұйымдастырудың мазмұны мен принциптерін, әр түрлі салалардағы, салалардағы, меншік нысандарындағы ұйымдардың (кәсіпорындардың) қаржылық сипаттамаларын зерттеу;

- кәсіпкерлік субъектілері қаржысының жұмысының теориялық негіздерін ашу, байланысты негізгі ұғымдар мен терминдерді игеру;

- қаржылық жұмыстың мазмұны мен негізгі бағыттарын және ұйымдардағы (кәсіпорындардағы) дағдарысты басқару ережелерін меңгеру.

«Ақпараттық технологиялардағы қаржы» пәнін оқу кезінде «Экономикалық талдау және қаржылық есептілікті талдау», «Аудит», «Қаржылық есеп», «Ұйымдар экономикасы» және басқаларымен біріктіру.

Бағдарлама төрт бөлімнен тұрады: І бөлім «ІТ индустриясы ұйымдарын қаржыландыруды жалпы ұйымдастыру», ІІ бөлім «IT индустриясы ұйымдарының қаржылық ресурстары», ІІІ бөлім «IT индустрия ұйымдарының инвестициялары», IV бөлім «IT ұйымдардың өнеркәсіптегі ақшалай қаражаттары»».

Тапсырмаларды орындау барысында дидактикалық және көрнекі құралдарды, электронды оқулықтар мен оқу құралдарын пайдалану жоспарлануда.

Сонымен қатар студенттердің өз пікірлерін білдіру, нақты экономикалық жағдайларды талдау және өз көзқарастарын дәлелдей алу қабілеттерін дамыту маңызды.

Arduino роботтарын компьютерлік технологияда құрастыру және жинау

Arduino роботтарын компьютерлік технологияда құрастыру және жинау пәнінде студенттер Arduino платалары, олармен жұмыс жасау барысында қолданылатын компоненттер жайлы танысатын болады. Нақтырақ айтқанда Arduino платаларының арасында ең кең таралған түрі Arduino UNO-мен жұмыс жасайтын болады. Одан бөлек, студенттер сұлбатехника, бағдарламалау бағыттарында да білім алады. Өйткені платаның көмегімен әртүрлі  жобалар құрастыру үшін сұлбатехникадан және бағдарламалаудан хабардар болуы керек. Бағдарламалау Arduino IDE ортасында жүзеге асырылады. Программалық код жазу барысында C++ программалау тілінің әліпбиі мен синтаксисі пайдаланылады.

Arduino роботтарын компьютерлік технологияда құрастыру және жинау пәнінің мақсаты: студенттерге Arduino UNO платаларымен және онда қолданылатын компоненттермен(резисторлар, конденсаторлар, жарықдиодтары, батырмалар, макет тақтасы және т.б.) жұмыс жасаудың, C++ программалау тілінде программалық код жазудың негіздерін үйрету. Нәтижесінде білім алушылар Arduino платаларында қызықты жобалар, роботтар, гаджеттердің прототипін құрастырып оларды программалай алады.

STEM

Қазіргі уақытта әлемде төртінші технологиялық революция орын алуда: жедел ақпарат ағыны, жоғары технологиялық инновациялар мен өзгерістер біздің өміріміздің барлық салаларын өзгертуде. Қоғамның талаптары мен жеке адамның мүдделері өзгеруде.

STEM аббревиатурасы төрт академиялық пәнді біріктірді: ғылым - ғылым, батыстық білім беру дәстүрінде бұл пәнге биология, физика және химия, технология - технология, машина жасау - инженерия және математика - математика кіреді.

Аталған пәндер бір-бірімен байланысты және STEM білім беру жеке пәндерді емес, тақырыптарды оқып үйренуді біріктіреді. Оқушылар алған білімдерін жобаларға бағытталған тәсілдердің бөлігі ретінде нақты өнімдер жасау арқылы қолданады. STEM жобалары робототехника, 3D модельдеу, 3D анимация, веб-дизайн, бағдарламалау салаларында жүзеге асырылуы мүмкін.

STEM-дегі жоба бойынша жұмыс бірнеше кезеңде жүреді, олардың әрқайсысы жаңа білім мен дағдыларды, соның ішінде қажетті білімді алуға мүмкіндік береді:

1) мәселені шешу

2) жобаны әзірлеу

3) заманауи ғылыми-техникалық саланың өнімі немесе оның прототипі

4) өнімді сынау

5) жобаны талқылау

Берілген академиялық пәндерден басқа, жоба бойынша жұмыс шығармашылықты, ұйымдастырушылық және коммуникациялық дағдыларды дамытуды қажет етеді. STEM білімі нақты өмірге жақсы дайындайды деп санайды, бұл дәстүрлі сыныптық білім мен нақты тапсырмалар бойынша практикалық жұмыс арасындағы байланысты бұзады.

Ақпараттық ресурстар және компьютерлік желілер

Ақпараттық технологиялар саласындағы заманауи маман біліктілігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі - ақпаратпен жұмыс істеу және ақпараттық ресурстар құру, сонымен қатар ақпараттық мәдениетке ие болу. Сондықтан, колледждің кез-келген саласы мамандарына ақпараттық ресурстарды құру технологиялары мен мәдениетін зерттеу қажеттілігі айқын. Заманауи ақпараттық технологиялар жаңа ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және қалыптастыру процестерін жеделдетуге мүмкіндік берді және барлық салада ақпараттың қарқынды өсуіне негіз жасады. Қазіргі уақытта ақпараттық ресурстардың саны артып келеді. Ақпараттық ресурстардың өсу қарқыны шектеулі, адамның ақпараттық қажеттіліктерінің өсу қарқынымен сәйкес келеді. Заманауи ақпараттық қоғам бұл қарқынды өсіп келе жатқан ресурстарды игеру проблемасымен бетпе-бет келеді. Кез келген саладағы маманның міндеті - кіретін ақпарат ағындарымен жұмыс жасау технологиясын анықтау, дұрыс емес және сапасыз ақпараттарды алып тастау және қажетті ақпараттық ресурстарды таңдау, оны оңтайлы пайдалану үшін барабар бағалау. Ақпараттық қоғамды дамыту сәтінде ең аз уақыт пен күш жұмсап, ақпаратты жіберудің, іздеудің және алуға арналған ғаламдық және мінсіз жүйе - Ғаламтор.

Пәнді игерудің міндеттері: студенттерді әлемдік ақпараттық ресурстардың негізгі ұғымдарымен таныстыру; ақпараттық ресурстарды дамыту, құру, тарату және пайдалану принциптері мен әдістеріне оқыту. Ақпараттық ресурстар нарығының ерекшеліктерін, әр түрлі ақпараттық ресурстарды құру және тарату әдістерін, оларды қазіргі кезде ұйымдастыру тәсілдерін, мәліметтерді өңдеу процестерін ұйымдастыру мәселелерін, ақпараттық ресурстарды қорғау әдістерін, ақпарат құрылымын және әлемдік ақпараттық желілердегі іздеу ережелерін зерттеу, ақпараттық ресурстарды пайдалану тиімділігін жан-жақты бағалау. «Ақпараттық ресурстар және есептеу желілері» пәнінде ғаламтордың ғаламдық ақпараттық желісімен жұмыс істеу негіздерін ескере отырып, ақпараттық ресурстардың негізгі параметрлерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

 • • студенттердің ақпараттық және ақпараттық ресурстардың табиғаты, олардың қазіргі әлемдегі маңыздылығы, ақпаратты алу мен пайдаланудың мақсаттары мен міндеттері туралы білім алуы;

Ақпараттық ресурстардың әртүрлі сыныптарын іздеу, жіктеу, бағалау және құру технологиясымен танысу;

 • • ақпараттық ресурстарды іздеуде, талдауда, әзірлеуде және құруда тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

«Ақпараттық ресурстар және компьютерлік желілер» пәні білім беру ұйымымен анықталған пәнге жатады (DOE). Бұл пән «Информатика», «Компьютерлік желілер және желілерді басқару» пәндерін оқу кезінде алынған құзыреттерге негізделген.

Пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттер қалыптасады:

- ғаламдық компьютерлік желілерде электрондық ақпараттық ресурстармен жұмыс;

- Интернетте ақпараттық қауіпсіздік технологияларының болуы;

- Интернеттің құрылымы мен бағдарламалық жасақтамасы;

Негізгі ақпараттық ресурстар:

- телеконференция жүйелері; Мәліметтер базасы файлдарды мұрағаттау жүйесі; WWW қызметі; электрондық пошта; іздеу жүйелері; анықтамалық ақпараттық ресурстар.

- Ethernet мекен-жайы, IP мекенжайы, домендік атау жүйесі - DNS, пошталық мекен-жайлар, URL / URI әмбебап ресурстар идентификаторлары жүйесі.

- ISO / OSI желілік алмасудың жеті деңгейлі моделі. Модель деңгейінің міндеттері, функциялары, хаттамалары. Интернет хаттамалары. Интернеттегі реттеу және стандарттау.

 Пәннің бағдарламасында дәрістер, практикалық сабақтар өткізу қарастырылған. Пәнді оқу барысында студенттер теориялық материалдарды дәрістерде оқиды. Практикалық сабақтарда оқытушының жетекшілігімен олар ақпарат іздеу, белгілі бір тақырып бойынша ақпараттық ресурс құру мәселелерін шешеді, туындаған мәселелер мен мәселелерді талқылайды, ақпараттық ресурстардың ең сәтті нұсқаларын талдайды және талдайды.

Ұшқышсыз ұштыратын апаратты әзірлеу және бағдарламалау

(2018ж.- 2019ж. )

О чем дициплина/ бұл пән туралы:

Ұшқышсыз ұштыратын апараттардың сипаттамасы және классификациясы, Ұшқышсыз ұшу апараттарын қолдананып аэросуретке (аэрофотосъемки) түсіру, GeoScan түріндегі ұшқышсыз ұштыратын аппарат, Ұшқышсыз ұштыратын аппараттардағы бергіштер блогының құрамы, Ұшқышсыз ұштыратын аппараттардағы қоректендіру блогы, реттеуші органдар.

Чему можно научиться/ не үйренуге болады:

Ұшқышсыз ұштыратын апараттардың  құрылымымен танысу, DJI GO бағдарламасының көмегімен дербес компьютерде ҰҰА қашықтықтан реттеп үйрену, Ұшқышсыз ұштыратын аппараттардағы стабилизация режимін үйрену.

 Цель дициплины  /пәннің мақсаты:

Ұшқышсыз ұштыратын аппараттағы ультра дыбыстық биіктік өлшегіштеріне талдау жасау, DJI GO бағдарламасы арқылы ұшқышсыз ұштыратын аппаратты реттеу органының көмегімен қашықтықтан басқарып үйрену, Ұшқышсыз ұштыратын аппараттағы статикалық және динамикалық қысым қабылдағыштарына талдау жасау

Электроника

«Электроника» пәні электротехника саласындағы оның қызметіне қажетті технологтың негізгі білімдерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді: электр және магниттік тізбектер, трансформаторлар, электр машиналары, электр есептегіштер, сонымен қатар электроника: жартылай өткізгіш құрылғылар, түрлендіргіштер, күшейткіштер, импульстік құрылғылар, логикалық элементтер, сандық және микропроцессор дегенді білдіреді.

«Электроника» пәні қазіргі заманғы электрлік және электронды жабдықтардың құрылысына қатысты электроника негіздері туралы теориялық түсінік беруге, жұмыс істеп тұрған электрлік және электронды жабдықтарға, сондай-ақ автоматтандырылған технологиялық процестерге сауатты техникалық қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін деңгейде полиграфия саласында практикалық дағдыларды қалыптастыруға арналған.

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ: қолданыстағы және жаңа тиімді электрлік және электронды жүйелерді, автоматика құрылғыларын, ақпаратты тарату, көбейту және көбейту әдістері, сонымен қатар басқа да басып шығару қажеттіліктері үшін қажетті электротехника және электроника бойынша негізгі дайындықты қамтамасыз ету.

ПӘННІҢ МІНДЕТТЕРІ:

1) электротехника мен электрониканың негізгі заңдарын білу және түсіну;

2) электрлік, магниттік және электрондық тізбектердегі процестерді формалаудың әдістері мен принциптерін, оларды талдау және математикалық модельдеу әдістерін, оның ішінде компьютерлерде білу;

3) электрлік және электрондық құрылғыларды синтездеу әдістері мен әдістерін білуі керек;

4) эксперименттік нәтижелерді өңдеу әдістерін қолдана отырып, эксперименттік зерттеулерді жоспарлай және жүзеге асыра білуі.

Киберқауіпсіздік негіздері

«Киберқауіпсіздік негіздері» курсының негізі - ТжКБ-да үздіксіз ақпараттық білім беру моделі, сондықтан киберқауіпсіздік мәселелері информатика ғылымында да, басқа да пәндерді оқып-үйренуде үнемі ескерілуі керек.

Сондықтан курстың мақсаттарының бірі - компьютерлік технологияны қандай-да бір әдіспен қолданатын барлық пәндердің студенттері үшін киберқауіпсіздік саласындағы біліктілікті арттыру.

«Киберқауіпсіздік негіздері» курсының міндеті - техникалық және кәсіптік білім мен ақпараттық технологиялар саласындағы оқытуды жетілдіру, сонымен қатар ақпараттық технологиялармен байланысты кәсіптерді танымал ету. «Киберқауіпсіздік негіздерін» зерделеудің мақсаты ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздік туралы жалпы түсінік беру және осыған байланысты ақпараттық қауіпсіздік технологиялары туралы түсінік қалыптастыру, компьютерлік бағдарламалармен және Интернетте жұмыс жасау кезінде қауіпсіз және тиісті мінез-құлық дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, ақпараттық этика мен заңдылықты сақтау қажеттілігі. ; эргономика, қауіпсіздік, гигиена, ресурстарды сақтау, құқықтық және этикалық стандарттар, ақпараттық қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес танымдық, коммуникативті және ұйымдастырушылық міндеттерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын қолдану мүмкіндігі; компьютерлік бағдарламаларды қолданудың және Интернетте жұмыс істеудің құқықтық аспектілерінің негіздерін және киберқауіпсіздік ережелерін қызметтің барлық саласында қолдану мүмкіндігін түсіну

«Мұнай өндірудегі жаңа технологиялар»

«Мұнай өндірудегі жаңа технологиялар» пәні 0809000 - «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандығы бойынша білім беру ұйымымен анықталған пән болып табылады. «Мұнай өндірудегі жаңа технологиялар» пәні төменгі ұңғыма аймағының өткізгіштігін және өндірілетін ұңғымалардың өнімділігін арттыру үшін жаңа әдістер мен технологияларды зерттеуді, жаңа технологияларды қолдана отырып, мұнай өндіруді қарқындатуды, сонымен бірге мұнай өндіруді арттыруды қарастырады.

«Мұнай өндірудегі жаңа технологиялар» пәнінің мақсаты студенттерге технологиядағы жаңашылдық, мұнай өндіруді жақсарту және оларды өнеркәсіпте тәжірибеде тиімді қолдану туралы үйрету.

Пәннің міндеті - студенттерге мұнай-газ саласы мен экономика үшін инновацияның маңыздылығы мен рөлін түсіну, ғылым мен техниканың жетістіктерін көмірсутек кен орнын игерудің тиімділігін арттыру үшін пайдалану.

Оқудан күтілетін нәтижелер:

Бұл пәнді оқыған студенттер керек

білу керек:

- ұңғыма өнімділігін арттыру әдістерін жіктеуді;

- жаңа әдістер мен қолдану технологиясын;

- жаңа технологияларды қолдана отырып пайдаланылған мұнай өндіру жабдықтарын;

- мұнай өндіруді жақсарту әдістері, олардың түрлері және жіктелуін;

- жаңа технологияның әдістерін.

 істей білу керек:

- әдісті қолдану үшін ұңғымаларды дұрыс таңдауды жүргізуді;

- термиялық өңдеу процесінің есебін жүргізуді;

- жаңа технологиямен жабдықты дұрыс қолдануды.

Оқу нәтижелері бойынша студент келесі дағдыларға ие болуы керек:

- жердің геологиялық құрылымын, мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздерін зерттеуге;

- мұнай-газ компаниясының отандық және шетелдік тәжірибесінде қолданылатын заманауи технологиялық жабдықтарды бағалау және таңдауға;

- бақылау және технологиялық параметрлердің және жабдықты пайдалану ережелерінің сақталуына.

Байланыс

050040 Алматы қ., Абай даңғылы 52 г

+7 775 281 89 11 +7 707 259 09 63

+7 701 317 83 86

+7 727 313 21 17

+7 727 313 21 18

Сенім телефоны +7 727 313 21 18

Виртуалды арыз-шағым кітабы: info@intc.kz

© Copyright 2019 Инновационный Технический Колледж. Все права защищены. Сайт создан выпускниками "МУИТ":APPLE CITY CREATIVE
Много шаблонов Joomla на JooMix.org